Październik 3

Statut

 

STATUT STOWARZYSZENIA „ Jak Nie My To Kto”

 

 

PREAMBUŁA

 

Stowarzyszenie „ Jak Nie My To Kto” zrzesza osoby, które z różnych szlachetnych powodów pomagają dzieciom i młodzieży poprzez zapewnienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych w zakresie wychowania sportu i terapii.

 

 

ROZDZIAŁ I

 

POSTANOWIENIE OGÓLNE

 

 • 1

 

Stowarzyszeni „ Jak Nie My To Kto” zwane dalej stowarzyszeniem działa na pods. Ustawy z dnia 7 kwietnia 1987r.- prawo o stowarzyszeniu ( tekst jednolity: DZ.U. z 2001r. nr 79, poz.855 z póz. Zm.), ustawy z 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( tj. Dz.U. z 2010 r. nr 234, poz. 1536) oraz niniejszego Statutu i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

 

 • 2

 

Stowarzyszenie zostaje powołane na czas nieokreślony.

 

 • 3

 

Siedzibą stowarzyszenia jest miasto Ząbkowice Śląskie.

 

 

 

 

 • 4

 

Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polski. Dla właściwego realizowania swoich celów, Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami kraju.

 

 • 5

 

Stowarzyszenie może używać odznak i medali zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

 • 6

 

Stowarzyszenie współpracuje z krajami, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami
i instytucjami o tym samym lub podobnym profilu działania, oraz może pozostać członkiem tych organizacji na zasadzie pełnej autonomii.

 

 • 7

 

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

 

 

 • 8

 

Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ II

 

CELE I FORMY DZIAŁANIA

 

 • 9

 

Celem Stowarzyszenia jest:

 1. Wspieranie, tworzenie i rozwijanie systemu pomocy dziecku i rodzinie, poprzez ścisłą współpracę z instytucjami społecznymi i państwowymi.
 2. Prowadzenie działalności na rzecz dzieci i młodzieży oraz byłych wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych.
 3. Udzielanie pomocy społecznej, prawnej i opieki dzieciom i ich rodzinom oraz osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans dzieci, ich rodzin i tych osób.
 4. Współpraca z instytucjami i organizacjami zajmującymi się pomocą dziecku i rodzinie.
 5. Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
 6. Ochrona i promocja zdrowia -udzielanie pomocy w leczeniu i rehabilitacji chorych oraz wpływ na poprawę stanu zdrowia dzieci i młodzieży.
 7. Działalność w zakresie promowania nauki i edukacji.
 8. Działalność w zakresie organizowania wypoczynku dla dzieci i młodzieży.
 9. Działalność w zakresie promowania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.
 10. Promocja i organizacja wolontariatu.
 11. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.
 12. Podejmowanie działań na rzecz pomocy chorym dzieciom.
 13. Promocja i wspieranie różnych form działalności gospodarczej dla osób które pragną nieść pomoc dzieciom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej i rodzinnej.
 • 10

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 • tworzenie i prowadzenie placówek opiekuńczo – wychowawczych w dowolnej formie,
 • tworzenie i prowadzenie placówek wsparcia dziennego o dowolnym charakterze,
 • tworzenie i prowadzenie własnych placówek dydaktycznych, opiekuńczych
  i wychowawczych,
 • działalność na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych, zawodowych i społecznych dzieci, młodzieży i ich rodzin oraz osób w trudnej sytuacji życiowej poprzez tworzenie
  i realizowanie programów profilaktycznych, socjoterapeutycznych, edukacyjnych, terapeutycznych,
 • organizowanie akcji społecznych, kwest, aukcji, zbiórek żywności, odzieży, pomocy szkolnych i innych środków oraz rozprowadzanie zgromadzonych dóbr wśród osób potrzebujących,
 • organizację rekreacji i wypoczynku, w szczególności turnusów wypoczynkowych dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 • realizację zajęć, festynów i imprez kulturalnych, oświatowych, turystycznych
  i sportowych,
 • współpracę przy realizacji zadań Stowarzyszenia z innymi instytucjami, organizacjami
  i osobami fizycznymi w kraju i zagranicy,
 • zakup i przekazywanie przedmiotów codziennego użytku dla dzieci pochodzących ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 • przekazywanie środków finansowych na zakup specjalistycznego sprzętu leczniczego lub aparatury medycznej,
 • organizację pomocy dzieciom i młodzieży w nauce,
 • organizację pracy wolontariuszy wspierających dzieci i młodzież oraz ich rodziny,
 • wspieranie wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych usamodzielniających się,
 • gromadzenie, a następnie właściwe dysponowanie, zgodnie z celami statutowymi, posiadanymi zasobami finansowymi,
 • wydawanie folderów, plakatów, ulotek, broszur i innych materiałów propagujących cele Stowarzyszenia,
 • organizowanie warsztatów psychoedukacyjnych, szkoleń, seminariów, konferencji, kursów.
 • 11

Stowarzyszenie realizuje cele prowadząc w formie odpłatnej i nieodpłatnej wymienione w §10 działania.

ROZDZIAŁ III

 

CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

 

 • 12

 

 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna działa
  w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.
 2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym stowarzyszenia.
 3. Członkiem Stowarzyszenia może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, będąca obywatelem polskim lub cudzoziemcem.
 4. Przyjęcie nowych członków dokonuje Zarząd- uchwałą podjętą w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji.
 5. W razie odmowy przejęcia w poczet członków, zainteresowany ma prawo w terminie miesiąca od daty jej doręczenia złożyć na ręce Zarządu odwołanie do Walnego Zgromadzenia. Zgromadzenie rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad. Stanowisko Walnego Zgromadzenia jest ostateczne.

 

 • 13

 

 1. Członek stowarzyszenia ma prawo:
  • wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia,
  • uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnym Zgromadzeniu,
  • zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia,
  • korzystać z pomocy i zaplecza stowarzyszenia w podejmowanych działaniach zgodnych z jej celami statutowymi,
  • brać udział w pracach, zebraniach i innych przedsięwzięciach Stowarzyszenia
   z prawem głosu,

 

 1. Członek Stowarzyszenia zobowiązany jest do:
  • przestrzeganie Statusu, regulaminów i Uchwał Władzy stowarzyszenia,
  • regularnego opłacania składek członkowskich,
  • czynnego uczestnictwa w realizacji celów Statutowych Stowarzyszenia,
  • dbanie o dobre imię i mienie Stowarzyszenia.

 

 • 14

 

 1. Członkowstwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
  • dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowych,
  • śmierć członka lub utrata osobowości prawnej przez członka wspierającego,
  • uchwały Zarządu po skreśleniu z powodu nie płacenia składek członkowskich przez okres jednego roku, lub nieusprawiedliwionego nieuczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przez okres dwóch lat,
  • wykluczenia Uchwałą Zarządu z powodu nieprzestrzegania postanowień statutu, regulaminu i uchwał władz Stowarzyszenia, lub działania na szkodę Stowarzyszenia.

 

 1. Osoba wykluczona lub skreślona ma prawo wnieść odwołanie do Walnego Zgromadzenia w terminie 14 dni od daty otrzymania Uchwały  na piśmie. Walne Zgromadzenie rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad. Decyzja Walnego Zgromadzenia jest ostateczna.

 

 

ROZDZIAŁ IV

 

WŁADZE STOWARZYSZENIA

 

 • 15

 

Władzami Stowarzyszenia są:

 • Walne Zebranie członków Stowarzyszenia zwane dalej „ Walnym Zgromadzeniem”,
 • Zarząd Stowarzyszenia, zwany dalej „ Zarządem”,
 • Komisja Rewizyjna.

 

 • 16

 

Uchwały władz Stowarzyszenia o ile statut nie stanowi inaczej zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków w pierwszym terminie, a w drugim o ile był podany w zawiadomieniu, bez względu na liczbę obecnych członków w tym samym dniu 30 minut później od pierwszego terminu za wyjątkiem uchwał w sprawach o zmianę statutu i likwidacji Stowarzyszenia.

 • 16a

Wybory do wszystkich władz podejmowane są w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków uprawnionych do głosowania. Na wniosek 1/3 obecnych członków Przewodniczących może zarządzić głosowanie jawne.

 

 • 17

 

 1. W przypadku zmniejszenia się liczby pochodzących z wyborów członków władz,
  w trakcie trwania kadencji, władzom tym przysługuje prawo kooptacji z pośród członków Stowarzyszenia, pod warunkiem, że liczba dokooptowanych członków władz nie przekroczy1/3 liczby członków pochodzących z wyborów. W przeciwnym razie, Zarząd zwołuje Walne Zebranie w celu odbycia wyborów uzupełniających.
 2. Rezygnacja na piśmie członka Władz, z pełnionej przez niego funkcji oznacza wygaśnięcie jego mandatu w organie.

 

 • 18

 

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW

 

 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
 2. Walne Zebranie Członków może być:
  • Zwyczajne,
 3. Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd raz w roku, jako sprawozdawcze
  i co cztery lata, jako sprawozdawczo – wyborcze. Zawiadamiając Członków w każdy skuteczny sposób o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad, co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebranie.
 4. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd ( w przypadku braku Zarządu, Komisja Rewizyjna ) i dotyczy to wszystkich przypadków kiedy zachodzi taka konieczność:
  • z własnej inicjatywy,
  • na żądanie Komisji Rewizyjnej,
  • na pisemny wniosek co najmniej ¼ ogólnej liczby członków Stowarzyszenia.
 5. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno być zwoływane w terminie 30 dni od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami dla których zostało zwołane.
 6. Walnym Zgromadzeniem Przewodniczący Walnego Zebranie.
 7. W przypadku równego rozłożenia głosów w trakcie głosowania, decyduje głos Przewodniczącego Walnego Zebranie.

 

 • 19

 

Do kompetencji Walnego Zebranie w szczególności należy:

 • ustalanie kierunku i programu działania Stowarzyszenia,
 • uchwalanie Statutu i jego zmian,
 • wybór i odwoływanie członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej,
 • udzielanie absolutorium Zarządowi,
 • ustalanie wysokości składek członkowskich,
 • podejmowanie Uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
 • rozpatrywanie Odwołań od Uchwały Zarządu,
 • ocenianie działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnych,
 • podejmowanie Uchwał we wszystkich sprawach dotyczących Stowarzyszenia, nie będących w kompetencji Zarządu.

 

 • 20

 

 1. Zarząd składa się z 3 osób w tym Prezesa, Skarbnika i Sekretarza.
 2. Kadencja Zarządu trwa 4 lata.
 3. Uchwały Zarządu podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby upoważnionych członków. W sytuacji równego rozłożenia głosów, decyduje głos Przewodniczącego.
 4. Posiedzenie Zarządu odbywa się w razie potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz
  na 3 miesiące.
 5. Członkami Zarządu nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne, ścigane z oskarżenia publicznego, lub przestępstwo skarbowe.

 

 • 21

 

Do kompetencji Zarządu należy:

 • realizacja Uchwały Walnego Zgromadzenia i kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia, zgodnie z celami statutowymi,
 • uchwalanie projektów, planów działalności Stowarzyszenia,
 • sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
 • występowanie z wnioskami o dotację,
 • ustalanie zasad wynagrodzeń pracowników Stowarzyszenia,
 • podejmowanie decyzji w sprawnie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego
  i ruchomego,
 • podejmowanie decyzji w sprawie zaciągania zobowiązań majątkowych,
 • zwoływanie Walnego Zgromadzenia,
 • podejmowanie Uchwał w sprawie przyjmowania i wykluczania członków Stowarzyszenia,
 • rozpatrywanie sporów pomiędzy członkami, powstałymi na tle działalności Stowarzyszenie,
 • składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zgromadzeniu,
 • w szczególnych przypadkach zwalnianie członków z obowiązku płacenia składek członkowskich,
 • reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz, działanie w jego imieniu,
 • zatrudnianie pracowników,

 

 • 22

 

Posiedzenia Zarządu są protokołowane.

 

 

 

 

 • 23

 

 1. Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób w tym Przewodniczącego.
 3. Kadencja Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia trwa 4 lata.

 

 • 24

 

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 • kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia,
 • występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli
  i żądanie wyjaśnień,
 • prawo żądania zwołania nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w razie niewywiązywania się Zarządu z jego statutowych obowiązków, a także prawo zwołania posiedzenia Zarządu,
 • zwołanie Walnego Zgromadzenia, w razie niezwołania go przez Zarząd w terminie ustalonym Statutem lub brak Zarządu,
 • składanie na Walnym Zgromadzeniu wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium dla Zarządu,
 • składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu,

 

 • 25

 

Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Komisji.

 

 • 26

 

 1. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia, ani być pracownikami Stowarzyszenia.
 2. Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od Członków i władz Stowarzyszenia złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień kontrolowanych spraw.
 3. Komisja Rewizyjna, jest niezależna od Zarządu, a jej Członkowie:
 • nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa, lub podległości służbowej,
 • nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwa umyślne ścigane
  z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 • mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie sektora przedsiębiorczego ogłoszone przez Prezesa GUS za rok poprzedni.

 

 

ROZDIAŁ V

 

MAJĄTEK STOWAŻYSZENIA I GOSPODARKA FINANSOWA

 

 • 27

 

 1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:
 • składki członkowskie,
 • darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności prywatnej, zbiórki publiczne, środki z kwest, akcji dobroczynnych,
 • wpływy z działalności statutowej Stowarzyszenia, dochody z majątku Stowarzyszenia, dochody z kapitału (odsetki, lokaty, akcje), dochody z imprez,
 • dotacje, subwencje, środki otrzymane od sponsorów,
 • Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca I kwartału każdego roku. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki według zasad określonych przez Walne Zgromadzenie, w ciągu 4 tygodni od otrzymania powiadomienia o przyjęciu na członka Stowarzyszenia.
 1. W Stowarzyszeniu zabrania się:
 • udzielania pożyczek lub zabezpieczenie zobowiązań majątkowych Stowarzyszenia
  w stosunku do jego członków, pracowników oraz osób z którymi członkowie oraz pracownicy Stowarzyszenie pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
 • stowarzyszeniu zabrania się przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków lub pracowników oraz ich bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lab na preferencyjnych warunkach,
 • wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków lub pracowników oraz ich bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
 • zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia lub pracownicy oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż
  w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

  • Do reprezentacji w imieniu Stowarzyszenia uprawniony jest każdy z członków Zarządu, działający samodzielnie, natomiast do zaciągania zobowiązań majątkowych, w tym zawierania umów, udzielania pełnomocnictw, uprawnionych jest 2 członków zarządu działających łącznie.

 

 

ROZDZIAŁ VI

 

ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA

 

 • 28

 

 1. Uchwalanie Statutu lub jego zmiana przez Walne Zgromadzenie wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków do głosowania.
 2. Podjęcie Uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zgromadzenie wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów bez względu na liczbę obecnych członków uprawnionych do głosowania.
 3. Podejmując Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zgromadzenie powołuje likwidatora, który przeprowadzi likwidację Stowarzyszenia. Walne Zgromadzenie wskazuje także fundację lub stowarzyszenie mające podobne cele statutowe, na rzecz których przejdzie majątek Stowarzyszenia, po wypełnieniu jego zobowiązań.